“ซุปเปอร์โพล” เผย ลักษณะคนไทยเห็นแก่ตัว

“ซุปเปอร์โพล” เผย ลักษณะคนไทยเห็นแก่ตัว

ซุปเปอร์โพล เผยผลสำรวจพบ ลักษณะคนไทยเห็นแก่ตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และไม่วาดฝันอนาคตประเทศ

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง “มองคนไทย มองประเทศไทย” โดยสำรวจความคิดเห็นประชาชนชน 824 ราย ระหว่างวันที่ 4-10 ก.พ.2561 โดยถามว่า คิดอย่างไรกับคุณลักษณะคนไทยปัจจุบันเปรียบเทียบกับภาพคนไทยในอดีต พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 45.9 มองว่าคุณลักษณะคนไทยยังแย่เหมือนเดิม รองลงมาร้อยละ 24.6 มองว่าดีเหมือนเดิม ร้อยละ 23.8 ระบุว่าแย่ลง และน้อยสุด ร้อยละ 5.9 มองว่าดีขึ้น

ส่วนคำถามว่า มองลักษณะของคนไทยส่วนใหญ่เป็นอย่างไร พบว่า ร้อยละ 54.6 ระบุว่า เห็นแก่ตัวมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม รองลงมา ร้อยละ 49.9 ระบุว่าขาดระเบียบวินัย ขณะที่ ร้อยละ 27.0 ระบุว่ามองคนไทย ขี้เกียจ และ ร้อยละ 26.0 ระบุว่ามองคนไทย มีน้ำใจ ช่วยเหลือกัน

ส่วนแนวทางแก้ไข เพื่อให้คุณภาพคนไทยดีขึ้นนั้น พบว่าร้อยละ 50.4 ระบุว่าความมีวินัยด้วยตัวอย่างที่ดี โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่รัฐ ร้อยละ 40.5 ระบุว่าความซื่อสัตย์สุจริต ร้อยละ 34.5 ระบุว่าความมีน้ำใจช่วยเหลือ เกื้อกูลกัน และร้อยละ 29.7 ระบุว่าความมีระเบียบวินัย ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย

ส่วนคำถามที่ว่า มองว่าประเทศที่เป็นตัวอย่าง มีระเบียบวินัยเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนไทยมากที่สุด ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 62.6 ระบุว่าญี่ปุ่น ร้อยละ 15.1 ระบุว่ากลุ่มประเทศยุโรป ร้อยละ 15.0 ระบุว่า สหรัฐอเมริกา และร้อยละ 4.4 ระบุว่า จีน

สำหรับคำถามถึงทัศนคติต่อหน่วยงานรัฐ เช่น ตำรวจ ทหาร และ ฝ่ายปกครองควรมีตัวชี้วัดความสำเร็จด้วยการช่วยเหลือผู้ยากไร้บนความถูกต้องตามกฎหมายบ้านเมืองหรือไม่ พบว่าร้อยละ 43.1 ระบุว่าเห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ร้อยละ33.2 ระบุว่าเห็นด้วยปานกลาง ร้อยละ 23.7 ระบุว่าไม่เห็นด้วย

และคำถามว่าวาดฝันอนาคตประเทศไทยอย่างไร พบว่าร้อยละ 38.7 ไม่วาดฝันอะไรเกี่ยวกับประเทศไทย ร้อยละ 8.1 ระบุประเทศไทยรุ่งเรืองมาก ร้อยละ 30.3 ระบุ ปานกลาง และร้อยละ 22.9 ระบุประเทศไทยรุ่งเรืองน้อย. .- สำนักข่าวไทย

Comments are closed.